RİDEE YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN  KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

1. GİRİŞ

1.1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu Ridee Yüksek Tekonoloji Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), Ridee Yüksek Tekonoloji Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını ve Şirket tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır. Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Şirket tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Şirket tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, Şirket’in işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır. Şirket çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hususlar, işbu Politika’nın kapsamında olmayıp, Ridee Yüksek Tekonoloji Anonim Şirketi Çalışan Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda ayrıca düzenlenmektedir. Politika’da kullanılan terimlere ilişkin tanımlar EK-1’de bulunmaktadır.

1.2. Yürürlük ve Değişiklik

Politika, Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.
Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel versiyonuna Şirket web sitesinden [https://ridee.tech/] erişilebilir.

2. ŞİRKETİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK İLGİLİ KİŞİLER, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

2.1. İlgili Kişiler

Politika kapsamındaki ilgili kişiler, Şirket tarafından kişisel verileri işlenmekte olan Şirket çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak ilgili kişi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

İLGİLİ KİŞİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

1

Müşteri

Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade etmektedir.

2

Potansiyel Müşteri

Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade etmektedir.

3

Ziyaretçi

Şirket, mağaza, yerleşke ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

4

Çalışan Adayı

Şirket’e CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.

5

Üçüncü Kişiler

Yukarıda yer verilen ilgili kişi kategorileri ile Şirket çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

İlgili kişi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. İlgili kişinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde ilgili kişi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

2.2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

ANA AMAÇLAR

ALT AMAÇLAR

Şirket İç    

Operasyonlarının Yürütülmesi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
 • Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi
 • Çalışanların Bilgi Sistemlerine Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası
 • Etkinlik Yönetimi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
 • İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • İş Ortakları ve Tedarikçilerin Bilgi Sistemlerine Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
 • Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
 • Lojistik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Yapı ve İnşaat İşlerinin Planlanması ve Takibi

Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetler

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Kredi Süreçleri Risk Yönetiminin Gerçekleştirilmesi
 • Kişilerin Sigorta Poliçe Primlerinin Hesaplanması ve Poliçenin Oluşturulması
 • İştiraklerle Olan İlişkilerin Yönetimi ve Denetimi
 • Hasar Sürecinin Başlatılması ve Hasar Dosyasının Tamamlanması
 • Hukuk İşlerinin Takibi
 • Grup Şirketleri BT ve Operasyonel Denetim Çalışmaları
 • Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Şirketin Üretim ve Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Şirket Yerleşkeleri ve Tesislerinin Güvenliğinin Temini
 • Şirketin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Şirket Demirbaşlarının ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
 • Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Sigorta Poliçelerinin Düzenlenmesi
 • Ortakların, ortakların 1.derece akrabalarının ve YK Üyelerinin Çeşitli İşlem başvuruları
 • Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
 • Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması

Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonlar

 • Kredi Ödeme İşlemleri Takibi
 • Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve İcrası
 • Ürün ve Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Sözleşme Süreçlerinin ve Hukuki Taleplerin Takibi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Finansal Operasyonlar

 • Bankacılık İşlemleri
 • Hasar Ödemesinin Yapılması
 • Kişilerin Hasar Ödemelerinin Yapılması
 • Kişilerin Sigorta Poliçe Primlerinin Tahsilatı
 • Poliçe Tahsilatının Yapılması
 • Sigorta Poliçesinin Fiyatlanması

Strateji Planlama & İş Ortakları/Tedarikçi Yönetimi

 • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 • Şirket Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası

Pazarlama Operasyonları

 • Şirketin Sunduğu Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 • Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve İcrası

2.3. Kişisel Veri Kategorileri

Şirket tarafından aşağıda kategorize edilmiş kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

KİŞİSEL VERİ   KATEGORİZASYONU

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan kişinin kimliğine dair tüm bilgiler

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-mail gibi veri sahibiyle iletişim kurulmasına yönelik bilgiler

Müşteri Bilgisi

Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler

Müşteri İşlem Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler

İşlem Güvenliği Bilgisi

Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz

Finansal Bilgi

Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler

Çalışan Adayı Bilgisi

Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler

Özel Nitelikli Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Pazarlama Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler

Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

İtibar Yönetimi Bilgisi

Şirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler

Olay Yönetimi Bilgisi

Şirketimizin ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerimizin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Şirket tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 4. maddesinde yer alan kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Bu ilkelere her bir kişisel veri işleme faaliyeti açısından uyulması zorunludur:

 • Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi; Şirket, kişisel verilerinizin işlenmesinde kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine uygun olarak hareket eder; kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı olarak işlemeye ve ilgili kişinin makul beklentilerini dikkate almaya önem verir.
 • Kişisel verilerin doğru ve güncel olması; Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. İlgili kişilerin bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır.
 • Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi; Şirket, her bir kişisel veri işleme faaliyetinden önce veri işleme amaçlarını tespit eder ve bu amaçların hukuka aykırı olmamasına dikkat eder.
 • Kişisel verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması; Şirket tarafından veri işleme faaliyeti toplama amacını gerçekleştirme için gerekli olan kişisel verilerle sınırlandırılmakta ve bu amaçla ilişkili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli adımlar atılmaktadır.
 • Kişisel verilerin mevzuatın ya da işleme amaçlarının gerektirdiği süre kadar saklanması; Şirket tarafından kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

3.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Şirket tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

 • İlgili kişinin açık rızasının olması diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, 3.1. başlık altında yer verilen genel ilkelere uygun olarak, Şirket tarafından ilgili kişinin kişisel verileri, ilgili kişinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde Şirket tarafından kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda Şirket, ilgili hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle ilgili kişinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, Şirket tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişiye ait kişisel veriler, ilgili kişinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, ilgili kişi ile Şirket arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
 • Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirme için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması durumunda Şirket, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.
 • İlgili kişinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, ilgili kişi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak Şirket tarafından ilgili kişilerin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, Şirket zorunluluk kapsamında ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın ilgili kişinin kişisel verilerini işleyebilecektir.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, Şirket ile ilgili kişinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla Şirket tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde Şirket öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Kişisel verilerin işlenmesinin ilgili kişinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanunun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayıda olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Şirket, özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirket, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde sıralanan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan ilave düzenlemelere uygun olarak; kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda kişisel verileri yurtiçinde veya yurtdışına aktarabilmektedir.

 • Kişisel verilerin yurtiçinde üçüncü kişilere aktarımı, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz Şirket tarafından aktarılabilmektedir.
 • Kişisel verilerin yurtdışında üçüncü kişilere aktarımı, ilgili kişinin açık rızası olmadığı hallerde, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve işbu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla Şirket tarafından kişisel verileriniz yurtdışına aktarılabilmektedir.

Aktarımın yapılacağı ülkenin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ilan edilecek güvenli ülkelerden olmaması halinde, Şirket ve ilgili ülkedeki veri sorumlusunun yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi üzerine, Kişisel Verileri Kurul’un bu işleme izin vermesi ile Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından (bakınız Politika 3. Başlık) en az birinin varlığı halinde kişisel veriler yurtdışında üçüncü taraflara aktarılabilmektedir.

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Şirket, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

PAYLAŞILAN TARAF KATEGORİZASYONU

KAPSAM

AKTARIM AMACI

İş Ortağı

Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar

İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine 

Getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı

Tedarikçi

Şirket’ten aldığı talimatlar doğrultusunda ve Şirket ile arasındaki sözleşmeye dayanarak Şirket’in ticari faaliyetlerini sürdürmesine yönelik hizmet sunan taraflar

Tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlerin alınması ile sınırlı olarak aktarım

İştirak

Şirket’in iştiraki olan şirketler

İştiraklerin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin aktarılması

Kanunen Yetkili Kamu Kurumu

Hukuken Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı

Kanunen Yetkili Özel Kurum

Hukuken Şirket’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı

5. İLGİLİ KİŞİLERİN AYDINLATILMASI VE İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

Kanunun 10. maddesine göre kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi anında, ilgili kişilerin kişisel veri işlenmesine ilişkin aydınlatılmaları gerekmektedir. İlgili madde gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin yürütüldüğü her durumda ilgili kişilerin aydınlatılmasını sağlamak üzere şirket içi gerekli yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda;

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı için lütfen Politika’nın 2.2. bölümünü inceleyiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amacı için lütfen Politika’nın 4. Bölümünü inceleyiniz.
 • Fiziki veya elektronik ortamlarda farklı kanallarla toplanabilen kişisel verilerinizi işlenmesine ilişkin şartları incelemek için lütfen Politika’nın 3.2 ve 3.3. bölümüne bakınız.
 • İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

―Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
― Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
― Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
― Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
― Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
― Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
― İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
― Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [https://ridee.tech/]’den ulaşabileceğiniz Ridee Yüksek Tekonoloji Anonim Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Şirket, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte Şirket gerek gördüğü durumlarda talebin daha iyi anlaşılabilmesi için detaylı ve ek bilgi isteyebilmektedir.

Şirket tarafından ilgili kişi başvurularına yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgili kişilere bildirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret nedenleri gerekçeli olarak ilgili kişiye açıklanacaktır.

Kişisel verilerin doğrudan ilgili kişiden elde edilmemesi halinde; Şirket tarafından (1) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, (2) kişisel verilerin ilgili kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında, (3) kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada ilgili kişilerin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine Şirket, Kurum tarafından yayımlanan rehberlere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.

7. KANUN KAPSAMI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

Aşağıda belirtilen durumlar Kanun kapsamı dışındadır:

- Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
- Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç̧ teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş̧ kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
- Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Aşağıda sayılan durumlarda Şirket tarafından ilgili kişilere aydınlatma yapılması gerekmemektedir ve ilgili kişilere, zararlarının giderilmesine ilişkin hakları hariç olmak üzere, Kanun’da belirtilen haklarını kullanamayacaklardır:

- Kişisel veri islemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
- Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
- Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

EK-1: TANIMLAR

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan

Şirket çalışanı olan gerçek kişiler.

Çalışan Adayı

Şirket çalışanı olmayan ancak çeşitli yöntemlerle Şirket çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler

Kişisel Sağlık Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kanun

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Politika

Ridee Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Şirket 

Ridee Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi

İş Ortakları

Şirket’in ticari faaliyetleri çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler.

Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

--

RİDEE YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ KULLANICI AYDINLATMA METNİ


Veri sorumlusu Ridee Yüksek Teknoloji  Anonim Şirketi (“Şirketimiz” veya Ridee”) olarak kullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu doğrultuda, işbu Kullanıcı Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) KVKK uyarınca kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için hazırladık.

1.   İşlenen Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemleri, İşlenme Amaçları ve Hukuka Uygunluk Sebepleri 

Aşağıdaki Tablo-1’de belirtilen kişisel verileriniz Ridee  tarafından, Ridee  uygulaması üzerinde üyelik oluşturmanız ve Ridee hizmetlerini kullanmanız esnasında bizimle paylaşacağınız bilgiler ile kiralamalarınız kapsamında kiraladığınız araçtan toplanacak bilgiler esas alınarak, elektronik veya fiziki yollarla aşağıdaki Tablo-1’deki amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK’nın ilkeleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. 

Tablo-1

İşlenme Amaçları

Kişisel Veriler

Hukuka Uygunluk Sebepleri

·     Dakıkalık, Araç Kiralama Hizmetinden Faydalanmanızın Sağlanması

·     Rezervasyonlarınızın Alınması veya İptal Taleplerinizin Karşılanması

·     Mal / Hizmet Satış Süreçlerimizin Yürütülmesi

·     Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerimizin Yürütülmesi

·     Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ehliyet Üzerinde Yer Alan Bilgiler)

·     Yabancı Uyruklu Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Pasaport Numarası, Ülkeye Giriş Tarihi, Uyruk)

·     İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·     Kullanıcı İşlem Bilgileri (Fatura Adresi, Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Ödemelere ve Ödeme Yöntemlerine İlişkin Bilgiler)

·     Lokasyon Bilgisi (Anlık Konum Bilgileri)

·     İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Adresi, Cihaz Kimlik Numarası)

·     Diğer Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md.5/2(c))

·     Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerimizin Yürütülmesi

·     Kullanıcı İlişkileri Yönetimi Süreçlerimizin Yürütülmesi

·     Ürün ve Hizmetlere İlişkin Taleplerinizin Yerine Getirilmesi veya Şikayetlerinizin Yanıtlanması 

·     Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı)

·     İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·     Kullanıcı İşlem Bilgileri (Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Kullanıcı Talep ve Şikayetleri)


·     Ödemelerin Alınması ve Tahsilat İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

·     Finans ve Muhasebe İşlerimizin Yürütülmesi 

·     Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası)

·     Kullanıcı İşlem Bilgileri (Fatura Adresi, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Ödeme Bilgileri)

·     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md.5/2(c))

·     Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2 (f))

·     İletişim Faaliyetlerimizin Yürütülmesi

·     Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı)

·     İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)


·     Uygulamaya Kaydınızın Gerçekleştirilmesi

·     Ridee  Ürün ve Hizmetlerine İlişkin Üyeliğinizin Oluşturulması

·     Kimlik Doğrulama Kontrollerimizin Gerçekleştirilmesi

·     Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ehliyet Üzerinde Yer Alan Bilgiler)

·     Yabancı Uyruklu Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Pasaport Numarası, Ülkeye Giriş Tarihi, Uyruk)

·     İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·     Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Kayıt Esnasında Alınan Video Kayıtları, Ehliyet Üzerindeki Fotoğraf)

·     İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Adresi, Cihaz Kimlik Numarası, Şifre Bilgileri)


·     Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·     Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Ehliyet Bilgileri)

·     Kullanıcı İşlem Bilgileri (Fatura Adresi, Kiralanan Araç Plaka Bilgisi, Kiralama Tarih ve Saati, Harcama Tutarı)

·     Lokasyon Bilgileri (Anlık Konum Bilgisi)

·     İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Adresi)

·     Diğer Bilgiler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler)

·     Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK md.5/2(ç))

·     Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2 (f))

·     Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesine İlişkin Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi

·     Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası)

·     Kullanıcı İşlem Bilgileri (Kiralanan Araç Plaka Bilgisi, Kiralama Tarih ve Saati)


·     Uyuşmazlık Süreçlerinin ve Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

·     Kullanım Neticesinde Meydana Gelebilecek Masraf, Zarar ve Hasar Kapsamında Takip ve Tahsilat İşlemlerinin Yürütülmesi

·     Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Ehliyet Bilgileri)

·     İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·     Kullanıcı İşlem Bilgileri (Fatura Adresi, Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Ödemelere ve Ödeme Yöntemlerine İlişkin Bilgiler)

·     Hukuki İşlem Bilgileri

·     Lokasyon Bilgisi (Anlık Konum Bilgileri)

·     İşlem Güvenliği Bilgileri (Cihaz Kimlik Numarası, IP Adresi)

·     Diğer Kişisel Veriler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

·     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK md 5/2 (e))

·     Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2 (f))

·     Bilgi Güvenliği Süreçlerimizin Yürütülmesi

·     İş Faaliyetlerimizin Yürütülmesi / Denetimi

·     Saklama ve Arşiv Faaliyetlerimizin Yürütülmesi

·     Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ehliyet Üzerinde Yer Alan Bilgiler)

·     Yabancı Uyruklu Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Pasaport Numarası, Ülkeye Giriş Tarihi, Uyruk)

·     İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·     Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Kayıt Esnasında Alınan Video Kayıtları, Ehliyet Üzerindeki Fotoğraf)

·     Kullanıcı İşlem Bilgileri (Fatura Adresi, Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Ödemelere ve Ödeme Yöntemlerine İlişkin Bilgiler)

·     Lokasyon Bilgisi (Anlık Konum Bilgileri)

·     İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Adresi, Cihaz Kimlik Numarası, Şifre Bilgileri)

·     Diğer Kişisel Veriler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2 (f))

·     Taşınır Mal ve Kaynaklarımızın Güvenliğinin Temini

·     Ridee Operasyonlarımızın Güvenliğinin Temini

·     Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ehliyet Üzerinde Yer Alan Bilgiler)

·     Yabancı Uyruklu Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Pasaport Numarası, Ülkeye Giriş Tarihi, Uyruk)

·     İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·     Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Kayıt Esnasında Alınan Video Kayıtları, Ehliyet Üzerindeki Fotoğraf)

·     Kullanıcı İşlem Bilgileri (Fatura Adresi, Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Ödemelere ve Ödeme Yöntemlerine İlişkin Bilgiler)

·     Lokasyon Bilgisi (Anlık Konum Bilgileri)

·     İşlem Güvenliği Bilgileri (Cihaz ID Bilgisi, IP Adresi)

·     Diğer Kişisel Veriler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)


·     Kimlik Doğrulama Kontrollerimizin Gerçekleştirilmesi

·     Kimlik Bilgileri (Ehliyet Üzerinde Yer Alan Kan Grubu, Protez Cihaz Kullanım Bilgileri ve Fotoğraf Bilgisi)

·     Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Kayıt Esnasında Alınan Video Görüntüleri)

Açık Rıza (KVKK md. 6/2)

·     Araçların Kullanımına İlişkin Uygunluk Durumunun Değerlendirilmesi

·     Kimlik Bilgileri (Ehliyet Üzerinde Yer Alan Protez Cihaz Kullanım Bilgileri)

Açık Rıza (KVKK md. 6/2)

·     Sunulan Ürün ve Hizmetlere İlişkin Olarak Kullanıcılarımıza Özel Kampanyaların ve İndirimlerin Belirlenmesi

·     Çekiliş, Reklam, Kampanya ve İndirim Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·     Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı) 

·     İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·     Kullanıcı İşlem Bilgileri (Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler)

·     Lokasyon Bilgisi (Anlık Konum Bilgileri)

·     Pazarlama Bilgileri (Çerez Kayıtları, Reklam ID/kimliği tanımlayıcıları)

·     Diğer Kişisel Veriler (Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri, Güvenli Sürüş Alışkanlıklarına İlişkin Bilgiler)

Açık Rıza (KVKK md. 5/1)


2.   Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup Ridee ’nin denetimindedir.

Yukarıda anılan kişisel verilerinizin aşağıda Tablo-2’de gösterilen amaçlar ve ilgili hukuka uygunluk sebeplere uygun olarak yurt içi ve yurt dışında yer alan üçüncü taraflara aktarılmaktadır.

Tablo-2

Aktarım Amacı

Aktarılan Kişisel Veriler

Alıcı Grubu

Hukuka Uygunluk Sebepleri

·     Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesine İlişkin Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi

·     Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Ehliyet Numarası)

·     Yabancı Uyruklu Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Pasaport Numarası) 

·     Kullanıcı İşlem Bilgileri (Kiralanan Araç Plaka Bilgisi, Kiralama Başlangıç ve Bitiş Tarih ve Saati, Kiralanan Araç Kullanım Bilgisi, Kiralama Tutarı, Kiralanan Araç Hasar Bilgileri)

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK md.5/2(ç))

·     Kullanıcılarımız Tarafından Yapılan Kiralama İşlemlerine İlişkin Olarak Tahsilat İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

·     Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı)

·     İletişim Bilgileri (Telefon Numarası)

·     Kullanıcı İşlem Bilgileri (Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Ödemelere ve Ödeme Yöntemlerine İlişkin Bilgiler)

Ödemelerin Tahsilatı İçin Destek Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2 (f))

·     Ridee  Operasyonlarının Yürütülmesi Amacıyla Finans, İletişim, Teknoloji Çözümleri, İş Geliştirme ve Veri Analitiği Hizmetleri Alınması

·     Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ehliyet Üzerinde Yer Alan Bilgiler)

·     Yabancı Uyruklu Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Pasaport Numarası, Ülkeye Giriş Tarihi, Uyruk)

·     İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·     Kullanıcı İşlem Bilgileri (Fatura Adresi, Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Ödemelere ve Ödeme Yöntemlerine İlişkin Bilgiler, Kullanıcı Talep ve Şikayetleri, Kiralanan Araç Plaka Bilgisi, Kiralama Tarih ve Saati)

·     Hukuki İşlem Bilgileri

·     Lokasyon Bilgisi (Anlık Konum Bilgileri)

·     İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Adresi, Cihaz Kimlik Numarası, Şifre Bilgisi)

·     Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Kayıt Esnasında Alınan Video Kayıtları, Ehliyet Üzerindeki Fotoğraf)

·     Pazarlama Bilgileri (Çerez Kayıtları)

·     Diğer Kişisel Veriler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Günlük Operasyonların Yürütülmesi İçin Destek Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar


·     Ridee  Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Altyapı, Bilişim ve Yazılım Sistemlerine İlişkin Hizmet Alınması

·     Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ehliyet Üzerinde Yer Alan Bilgiler)

·     Yabancı Uyruklu Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Pasaport Numarası, Ülkeye Giriş Tarihi, Uyruk)

·     İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·     Kullanıcı İşlem Bilgileri (Fatura Adresi, Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Ödemelere ve Ödeme Yöntemlerine İlişkin Bilgiler, Kullanıcı Talep ve Şikayetleri, Kiralanan Araç Plaka Bilgisi, Kiralama Tarih ve Saati)

·     Hukuki İşlem Bilgileri

·     Lokasyon Bilgisi (Anlık Konum Bilgileri)

·     İşlem Güvenliği Bilgileri (IP Adresi, Cihaz Kimlik Numarası, Şifre Bilgisi)

·     Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Kayıt Esnasında Alınan Video Kayıtları, Ehliyet Üzerindeki Fotoğraf)

·     Pazarlama Bilgileri (Çerez Kayıtları)

·     Diğer Kişisel Veriler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Altyapı ve Bilişim Sistemi Hizmeti Sunan Dış Hizmet Sağlayıcılar


·     Kullanıcı İlişkileri ve Kullanıcı Memnuniyeti Süreçlerinin Yönetimi ile Talep ve Şikayetlerinizin Yanıtlanması 

·     Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı)

·     İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·     Kullanıcı İşlem Bilgileri (Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Kullanıcı Talep ve Şikayetleri)

Çağrı Merkezi ve Anket Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar


·     Üyeliklerinizin Oluşturulması

·     Kimlik Doğrulama Kontrollerimizin Gerçekleştirilmesi

·     Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ehliyet Üzerinde Yer Alan Bilgiler)

·     Yabancı Uyruklu Kullanıcıların Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, Doğum Tarihi, Pasaport Numarası, Ülkeye Giriş Tarihi, Uyruk)

·     Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Kayıt Esnasında Alınan Video Kayıtları, Ehliyet Üzerindeki Fotoğraf)

Üyelik Bilgilerine İlişkin Kontrollerin Sağlanması Adına Hizmet Sağlayan Üçüncü Taraflar


·     Kaza ve Hasar Durumlarında Hizmet Alınan Sigorta Firmasına Gerekli Bildirimlerin Yapılabilmesi

·     Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası)

·     Kullanıcı İşlem Bilgileri (Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler)

·     Diğer Kişisel Veriler (Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Araçlara İlişkin Sigorta Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

·     Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2 (f))

·     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK md 5/2 (e))

·     Kaza ve Hasar Durumlarında Kullanıcılarımıza ve Araçlarımıza İlişkin Destek Hizmeti Alınması

·     Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı)

·     İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Yol Yardımı Kapsamında Çekici ve Onarım Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

·     Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2 (f))

·     Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md.5/2(c))

·     Hukuki Danışmanlık Hizmeti Alınması

·     Kimlik Bilgileri (Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Ehliyet Bilgileri)

·     İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

·     Kullanıcı İşlem Bilgileri (Fatura Adresi, Kiralanan Araca İlişkin Bilgiler, Kiralama ve Kullanıma İlişkin Bilgiler, Ödemelere ve Ödeme Yöntemlerine İlişkin Bilgiler)

·     Hukuki İşlem Bilgileri

·     Lokasyon Bilgisi (Anlık Konum Bilgileri)

·     İşlem Güvenliği Bilgileri (Cihaz ID Bilgisi, IP Adresi)

·     Diğer Kişisel Veriler (Kaza Durumunda Kazaya İlişkin Bilgiler, Kullanılan Araç Üzerinde Toplanan Sürüş Bilgileri)

Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

·     Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2 (f))

·     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK md 5/2 (e))

·     Kayıt ve Kimlik Kontrolü Süreçlerine İlişkin Olarak Yazılım Destek Hizmeti Alınması

·     Kimlik Bilgileri (Ehliyet Üzerinde Yer Alan Kan Grubu, Protez Cihaz Kullanım Bilgileri ve Fotoğraf Bilgisi)

·     Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Kayıt Esnasında Alınan Video Kayıtları)

Yazılım Destek Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

·     Açık Rıza (KVKK md. 5/1)

·     Ridee  Operasyonlarının Yürütülmesi Amacıyla Dijital Pazarlama Hizmeti Alınması

·     İletişim Bilgileri (E-Posta Adresi)

·     Pazarlama Bilgileri (Çerez Kayıtları, Reklam ID/kimliği tanımlayıcıları)

Dijital Pazarlama Süreçleri için Destek Hizmeti Sağlayan Üçüncü Taraflar

·     Açık Rıza (KVKK md. 5/1)

3.     Bilgi Edinme Hakkınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Ridee ’a başvurarak kişisel verilerinizin; (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii)işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iv) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (vi) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (vii) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; (ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

KVKK kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak

·       Merkez Mahallesi Firuze Sk. S Ofis  S Ofis Blok No:5 İç Kapı No:72 Kağıthane/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak yazılı olarak bizzat veya noter kanalıyla veya

·       kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla ya da tarafınızca Ridee ’a daha önce bildirilen ve Ridee ’nin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@ridee.tech e-posta adresine 

KVKK’nın 13. maddesi ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in başvuru usulünü düzenleyen 5. maddesine uygun şekilde iletebilirsiniz.

Ridee , usulüne uygun olan başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebiniz kabul edilecek veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilecek olup, cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. 

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. 

Ridee Yüksek Teknoloji  A.Ş.