KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 • TARAFLAR

Bu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır.), bir tarafta sahip olduğu Ridee Mobil uygulaması aracılığıyla akıllı şehir teknolojileri ve paylaşım esaslı teknolojiler yardımıyla son kullanıcıya Ridee araçları ile ulaşım ve ulaştırma hizmeti sunan, MERKEZ MAH. FİRUZE SOK. S OFİS SİTESİ S OFİS BLOK NO:5 İÇ KAPI NO:72 KAĞITHANE/ İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, Ridee Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi (Bundan sonra “Ridee” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta hizmetlerden faydalanmak amacıyla Uygulama’yı indiren ve üyeliğe kabul edilen kullanıcı arasında (Bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) aşağıdaki hüküm ve koşullar dahilinde akdedilmiştir. 

Ridee ve Kullanıcı, Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 • TANIMLAR

2.1. Sözleşme’de kullanılan aşağıdaki terimler, karşılarında belirtilen anlamları ifade edecektir:  

Araç

Kanun ve Yönetmelik’te açıklandığı azami tasarım hızı net motor gücü 15 kW, net ağırlığının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaksızın net ağırlığı 400 kg’ı aşmayan dört tekerlekli L7 sınıfını haiz Sözleşme’de belirtilen hüküm ve koşullara uyulması şartıyla Uygulama üzerinden yapılan rezervasyon ile Kullanıcı’nın kullanımına sunulan mülkiyeti Ridee’ye ait elektrikli aracı ifade eder.

Azami Kullanım Süresi

Sürüş’ün başlatılmasını müteakip 24 (yirmi dört) saati ifade eder.

Bonus

Ridee tarafından Kullanıcı Hesabı’na tanımlanabilecek her türlü hediye, kampanya ve kredileri ifade eder.

Çağrı Merkezi

Ridee tarafından Web Sitesi’nde ve/veya Uygulama’da belirtilen telefon numarasından Kullanıcılar’a bilgilendirme, rezervasyon ve yol yardım hizmeti veren iş birimini ifade eder.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu Sözleşme kapsamında verilen Hizmetler’e veya Uygulama’ya bağlı veya bunlarla ilgili olarak tüm fikirler, eserler, servisler, içerikler, kavramlar, iş planları, alan adları, yazılım kodları (kaynak kodu ve nesne kodu), arayüzler, teknik bilgi ve deneyimler, süreçler, akış şemaları, veriler, veri koleksiyonları, iyileştirmeler, ürün incelemeleri, videolar, algoritmalar, formüller, çizimler, modeller, tescil edilebilir olsun ya da olmasın tüm tasarımlar, patentlenebilir olsun ya da olmasın tüm buluşlar, marka adları, ürün adları, logolar, sloganlar, ticari sırlar, dijital reçeteler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarını ifade eder.

Giriş Ücreti

Ridee tarafından serbestçe belirlenen, zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak Ridee tarafından değiştirilebilen ve Web Sitesi’nde ve/veya Uygulama’da duyurusu yapılan üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından sadece 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere ödenen ücreti ifade eder.

Güvence Bedeli

Ridee tarafından serbestçe belirlenen, zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak Ridee tarafından değiştirilebilen ve Web Sitesi’nde ve/veya Uygulama’da duyurusu yapılan kiralama aşamasında Kullanıcı’nın Kayıtlı Ödeme Aracı’ndan bloke edilen tutarı ifade eder.

Hasar Yönetim Bedeli

Kullanıcı’nın kusur ve/veya ihmali nedeniyle, Araç’ın hasara uğraması halinde, Araç’ın sigorta teminat kapsamından faydalanması sebebiyle, Hizmet’in sunulduğu tarihte tutarı Web Sitesi’nde ve/veya Uygulama’da belirtilen, Kullanıcı’dan tahsil edilecek hasar yönetim bedelini ifade eder.

Hizmet

Akıllı şehir teknolojileri ve paylaşım esaslı teknolojiler ile Kullanıcı’nın Uygulama ve Web Sitesi üzerinden talep sağlayarak ulaşım amaçlı kiralama hizmeti almasına ilişkin (1) Uygulama ve Web Sitesi’nin kullanımı, (2) Araçlar’ın kiralanması ve (3) diğer tüm ilgili desteğin, ekipmanın, bakımın, personelin ve servislerin sağlanması veya kullanımını ifade eder. 

Hizmet Bedeli

Azami Kullanım Süresi’ni aşmayacak şekilde Kullanıcı’nın Sürüş süresine göre Tarife uyarınca belirlenen ve Kullanıcı tarafından ödenen ücreti ifade eder.  

İlgili Mevzuat

Türkiye Cumhuriyeti’nde ilgili konuda yargılama yetkisine sahip olan (her durumda Ulusal veya Yerel) herhangi bir hükümet, idari makam veya kuruluş tarafından çıkarılan tüm kanunlar, tüzükler, nizamnameler, kurallar, yasalar, emirler, kararlar dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın yönetmelikler, özelgeler, belediye içtüzükleri, bunlar tarafından verilen hükümler, ilamlar, yargı kararları ile herhangi bir özel bölgede yürürlükte olan yerel kurallar ve düzenlemeler anlamına gelir.

Kanun

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nu ve bu Kanun’u tadil eden veya bu Kanun’un yerine geçen her türlü kanunu ifade eder.

Kayıtlı Ödeme Aracı

Kullanıcı tarafından Üyelik aşamasında veya sonrasında Uygulama’ya kaydedilen ödeme aracını ifade eder.

Kişisel Veri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. 

Kullanıcı Gönderisi

Kullanıcı tarafından, Sürüş’ün tamamlandığı ve Araç’ın gereği gibi park/iade edildiğine ilişkin fotoğrafların sunulduğunu gösterir Uygulama üzerinden iletilen bildirimi ifade eder.

Kullanıcı Hesabı

Kullanıcı’nın Uygulama’ya kaydolmasıyla sadece ilgili Kullanıcı tarafından belirlenen şifre ile erişilebilen, Kullanıcı’nın kimliğinin saptanmasını sağlayan Kullanıcı’ya özel hesabı ifade eder.

Kullanım Kılavuzu

Web Sitesi’nde, Uygulama’da ve Araç içerisinde bulunan, Araç genel kullanımı ve kurallarını anlatan bilgileri içeren kitapçığı ifade eder.

[.] Kartı

Araç içerisinde bulunan ve şarj istasyonlarında şarj işlemini başlatmak ve bitirmek amacıyla kullanılacak kartı ifade eder.

Kurallar

Sözleşme’de ve Kullanım Kılavuzu yer alan hüküm ve koşulları, Uygulama ve Web Sitesi’nde yer alan hüküm, koşul ve duyuruları, Ridee tarafından benimsenen ilke, politika ve prosedürler ile İlgili Mevzuat’ta yer alan düzenlemelerin tümünü ifade eder.

Rezervasyon İşlem Ücreti

Araç rezervasyonlarına ilişkin olarak Ridee tarafından serbestçe belirlenen, zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak Ridee tarafından değiştirilebilen, Uygulama’da ve/veya Web Sitesi’nde duyurusu yapılan işlem ücretlerini ifade eder.

Ridee Hizmet Bölgesi

Uygulama ve Web Sitesi’nde sınırları belirtilen, kiralama hizmetinin sunulduğu ve sonlandırıldığı bölgeyi ifade eder.

Sürüş

Uygulama üzerinden Araç kilidinin açılması ile başlayan ve Araç park edilerek Uygulama üzerinden Kullanıcı Gönderisi ile kullanımın sona erdirildiği ana kadar devam eden kullanım anlamına gelir.

Tarife

Ridee tarafından serbestçe belirlenen, zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak Ridee tarafından değiştirilebilen, Uygulamada ve/veya Web Sitesi’nde duyurusu yapılan, Ridee Hizmet Bedeli’ne esas olan fiyat listesini ifade eder.

Uygulama

Kullanıcılar’a Hizmetler’in sunulduğu Ridee tarafından oluşturulan veya işletilen uygulamaları, mobil aplikasyonları, ekosistemleri ve benzeri mahiyetteki elektronik platformların tamamını ifade eder.

Web Sitesi

[.] adresinden ulaşılan internet sitesini ifade eder.

Yönetmelik

18.07.1997 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği’ni ve bu Yönetmelik’i tadil eden veya bu Yönetmelik’in yerine geçen her türlü yönetmeliği ifade eder.

2.2. Sözleşme’de tekil halde tanımlanmış kelimeler çoğul halde veya çoğul halde tanımlanmış kelimeler tekil kullanılırlarsa, buna uygun bir anlam ifade ettiği kabul edilecektir. Aynı şey çoğul halde tanımlanmış kelimeler için de geçerlidir.

 • SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE YÜRÜRLÜK

3.1. Sözleşme’nin konusu, Kullanıcı’nın Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin Ridee ve Kullanıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesidir. 

3.2. Sözleşme, Kullanıcı tarafından Sözleşme’de yer alan hüküm ve koşullar ile Kurallar’ın Uygulama veya Web Sitesi üzerinden onaylanması da dahil olmak üzere, Uygulama veya Web Sitesi üzerinden kayıt işlemlerinin tamamlanması ve başvurunun Ridee tarafından kabulü ile yürürlüğe girer.

 • ÜYELİK ŞARTLARI VE KULLANICI HESABI TAHSİSİ

4.1. Üyelik, başvurucu tarafından Uygulama veya Web Sitesi üzerinden kayıt işlemlerinin tamamlanması ve başvurunun Ridee tarafından kabulü ile gerçekleşir.

4.2. Kayıt süreci, (1) kimlik ve iletişim bilgilerinin doğrulanması, (2) sürücü belgesinin sisteme yüklenmesi, (3) Ödeme Aracı bilgilerinin kaydedilmesi ve (4) Sözleşme ve Kurallar’ın onaylanması adımlarından oluşmaktadır. Başvurucu tarafından sunulan bilgi, belge ve beyanlar üzerinden yapılan inceleme sonucunda Üyelik Şartları’nın sağlandığının değerlendirilmesi halinde başvurucu üyeliğe kabul edilir ve kendisine Kullanıcı Hesabı tahsis edilir. Başvurucunun üyeliğe kabulü ve kendisine Kullanıcı Hesabı tahsis edilmesi tamamıyla Ridee’nin inisiyatifindedir.

4.3.   Kayıt sürecinde aranacak Üyelik Şartları şunlardır:

 • En az 16 yaşını doldurmuş olması,
 • B1, B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 veya D1E sürücü belgelerinden en az birine sahip olması,
 • Sürücü belgesine son 1 (bir) yıl içerisinde el konulmamış olması, 
 • Son 2 (iki) yıl içerisinde 2 (iki) defadan fazla kusurlu bulunduğu kaza yapmamış olması,
 • [.]

4.4. Başvurucunun üyeliğe kabulü için yukarıda belirtilen şartları haiz olduğunu gösterir belgeleri sisteme yüklemesi gerekmektedir.

4.5. Ridee tarafından üye başvurusunun kabulü için başvurucunun Sözleşme’de yer alan hüküm ve koşullar ile Kurallar’ı kabul etmesi şarttır. 

4.6. Kullanıcı, üyelik süresince ve devamında, Sözleşme’de yer alan hüküm ve koşullar ile Kurallar’a uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu konuda aksi belirtilmediği sürece Sözleşme ve Kurallar, Ridee ile Kullanıcı arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur.

4.7. Ridee, Kullanıcı’ya önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın bu Sözleşme’de ve Kurallar’da, değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, Uygulama’da ve/veya Web Sitesi’nde ilan edildikten sonra uygulanır. Kullanıcı’nın bu değişikliklerden sonra Hizmetler’i kullanmaya devam etmesi, Kullanıcı’nın değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir. 

4.8. Ridee, Kullanıcı ile ilgili tüm işlemlerde Kullanıcı tarafından sağlanan bilgi, belge ve beyanlara dayanır; bu bilgi, belge ve beyanlara göre hareket eder. Kullanıcı, üyelik aşamasında sağladığı bilgi, belge ve beyanların eksiksiz, doğru, güncel ve yanıltıcı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, üyelik gerçekleştikten sonra verilerinin güncelliğinin sağlanmasından ya da Kullanıcı sıfatı devam ettiği sürece herhangi bir zamanda Ridee tarafından istenen bilgi ve belgelerin sağlanmasından, doğrulanmasından ve talep halinde kanıtlanmasından sorumludur. 

4.9. Ridee, Kullanıcı tarafından sağlanan bilgi, belge ve beyanların, eksik, hatalı, yanıltıcı veya güncel olmadığının tespiti veya talep edilen bilgi ve belgelerin Kullanıcı tarafından sağlanmaması, doğrulanmaması veya kanıtlanamaması halinde, Sözleşme’yi feshetme, Kullanıcı Hesabı’nı askıya alma, iptal etme veya Kullanıcı’nın Hizmetler’den yararlanmasını durdurma gibi önlemleri alma hakkına sahiptir. Bu halde, Ridee, Kullanıcı’nın bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden veya Kullanıcı tarafından sağlanan hatalı, eksik, yanıltıcı veya güncel olmayan bilgi, belge veya beyanlara dayanılarak yapılan işlemlerden kaynaklanan kayıp ve zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacak, bu durumdan ötürü Ridee’nin zarara uğraması halinde, bu tutar Kullanıcı’dan tahsil edilecektir.

4.10. Kullanıcı, üyelik süresince, kendi nam ve hesabına hareket edeceğini, başkası nam ve hesabına hareket etmeyeceğini, Kullanıcı Hesabı’nı kendisi dışında herhangi bir üçüncü kişiye kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Kullanıcı; Kullanıcı Hesabı’nda gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler ile üçüncü kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcı’nın bu yükümlülüğe aykırı hareket etmesi neticesinde gerçekleştirilen işlemler ve Hizmet alımlarına ilişkin Ridee’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder. Ayrıca bu tür kullanımlar sebebiyle ortaya çıkabilecek tüm zarar ve ziyanlardan Kullanıcı sorumludur. 

4.11. Kullanıcı, bu Sözleşme’yi, bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini veya Kullanıcı Hesabı’nı, Ridee’nin yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere satamaz, devredemez, kiralayamaz, başka herhangi bir yöntemle üçüncü kişilere kullandıramaz. Aksi takdirde Ridee, Kullanıcı’ya bilgi verme yükümlülüğü olmaksızın Sözleşme’yi feshetme, Kullanıcı Hesabı’nı askıya alma, iptal etme, Kullanıcı’nın Hizmetler’den yararlanmasını durdurma gibi önlemleri alma hakkına sahiptir.

4.12. Üyelik Şartları’nın var olmadığının veya sonradan yitirildiğinin tespiti halinde Ridee, Sözleşme’yi herhangi bir ek bildirime gerek olmaksızın derhal feshedebilir, Kullanıcı Hesabı’nı askıya alabilir, iptal edebilir veya Kullanıcı’nın Hizmetler’den yararlanmasını durdurabilir. 

4.13. Gerekli Üyelik Şartlarını sağlamamasına rağmen Hizmetler’den Sözleşme’ye aykırı olarak faydalanan Kullanıcı’ya ilişkin Ridee’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

4.14. Kullanıcı Hesabı’nın korunmasından Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı’nın korunması amacıyla; (i) Uygulama’ya özel ve güçlü bir şifre kullanmalı, (ii) kullanıcı adı ve şifresini hiç kimseyle paylaşmamalı, söz konusu bilgileri başkaları tarafından erişilebilir alanlara kaydetmemeli ve (iii) her erişimde Uygulama kimlik saptama bilgilerini kontrol etmelidir. Kullanıcı, herhangi yetkisiz bir kişinin Kullanıcı Hesabı’na erişim sağlaması ve Kullanıcı Hesabı yoluyla Hizmetler’i kullanması sonucunda ortaya çıkan hiçbir zarardan Ridee’yi sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu noktada Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı’na yönelik şüpheli her türlü işlemi veya yetkisiz erişimi gecikmeksizin Ridee’ye bildirmek zorundadır.

 • KİRALAMA VE KULLANIM KOŞULLARI 

5.1. Araç’ların kiralanabilmesi için, Kullanıcı tarafından, Uygulama aracılığıyla Kullanıcı Hesabı üzerinden Araç seçilmeli ve kiralama talebi iletilerek Araç rezerve edilmelidir.

5.2. Kullanıcı tarafından iletilen kiralama talebi, Araç’ın uygunluğuna göre, Uygulama tarafından onaylanır ve Kullanıcı’ya Araç’a ulaşması için süre tayin edilir. Bu süre içerisinde Kullanıcı tarafından Araç’a ulaşılıp kiralama aktifleştirilir. Kullanıcı’ya tayin edilen süre içerisinde kiralamanın aktifleştirilmemesi halinde rezervasyon iptal edilir.

5.3.   Uygulama üzerinden kiralamanın aktifleştirilmesi halinde, Araç kapıları açılır, Araç Kullanıcı’ya teslim edilmiş ve Sürüş başlamış sayılır.

5.4. Kullanıcı’nın bulunduğu bölgedeki bir Araç, Uygulama üzerinden etkinleştirildiğinde, bu Araç yalnızca Araç’ı etkinleştiren Kullanıcı tarafından kullanılabilir. 

5.5. Kullanıcı, Sürüş’e başlamadan önce Araç’ın içindeki ve dışındaki hasarlar için aracı gözle muayene etmekle; lastikleri ve lastiklerin hava basınçlarını, tüm fren ve ışıkların güvenli çalıştığını, araç kadrosunun kondisyon yeterliliğini, şarj gücünü, herhangi bir hasar işareti, olağandışı ve haddinden fazla aşınma veya diğer açıkça görülebilecek mekanik problem olup olmadığını kontrol etmekle ve Araç’a ait resmi belgelerin Araç’ın içerisinde olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Kullanıcı, Araç’a ilişkin herhangi bir hasar veya eksiklik tespit ederse Sürüş’e başlamadan önce Uygulama üzerinden ilgili görselleri yüklemek ve Çağrı Merkezi üzerinden Ridee’yi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Kullanıcı tarafından yapılan muayene akabinde, aksi Ridee’ye bildirilmediği sürece, Araç, Kullanıcı tarafından kaporta ve mekanik açıdan hasarsız olarak teslim alınmış kabul edilir.

5.6. Kullanıcı, Araç’ı kullanmak için gerekli teknik ve fiziksel yetkinliğe sahip olduğunu, Araç’ı kullanırken kendisine ve/veya kamuya zarar verebilecek bir engelinin olmadığını, kişisel yaralanma, üçüncü şahıslarda meydana gelecek bedensel zararlar ve/veya mala zarar verilmesinden, yollar, kaldırımlar, araç şeritleri ve araç rotaları hava, trafik veya diğer risklerden doğabilecek kusura bağlı veya kusura bağlı olmayan tüm sorumluluk ve riskleri kabul eder.   

5.7. Araçlar, çalışabilmesi için şarj ünitesinin dönemsel olarak şarj edilmesi gereken elektrikli taşıtlar olup Araç’ın şarj gücü seviyesi, şarj gücü kaybı oranı, şarjına bağlı hareket kabiliyeti, mesafe ve zaman oranı, Araç’ın kiralama ya da çalıştırma işlemini başarılı olarak başlatabilmesi garanti edilmez ve Araç ile ilgili belirtilen değerler gerçeği yansıtmayabilir ve/veya her kiralama sırasında değişebilir,. Şarj seviyesi limitleri Araç modeline bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Araç’ın kullanım esnasındaki şarj gücü ile rezervasyon talimatı esnasındaki şarj gücü arasında farklılık olabilir. Araç’ın şarj miktarı hem yola hem zamana göre kullanıma bağlı olarak düşeceğinden Araç’ın şarj gücü azaldıkça, Araç’ın hız ve diğer opsiyonel özellikleri de azalabilir ya da bütünüyle sona erebilir. Kullanıcı, Araç’ın bir elektrikli taşıt olduğunu ve bununla ilgili tüm sınırlama ve gerekliliklerin ışığında Araç’ı güvenli ve ihtiyatlı bir şekilde kullanmayı kabul eder. 

5.8. Kullanıcı, Hizmetler’i kullanırken, yayalara ayrılmış yol ve kaldırımlarda sürüş yapmak ya da gerekli sürücü belgesini bulundurmaksızın sürüş yapmak, üçüncü kişileri rahatsız edecek ya da zarar verecek şekilde hareket etmek, trafik kurallarını ihlal etmek gibi ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Araç kullanımını ilgilendiren yürürlükteki tüm İlgili Mevzuat ve kurallara uymaktan bizzat ve öncelikli olarak sorumlu olduğunu kabul eder.

5.9. Kullanıcı, herhangi bir nedenle Araç’ta hasara neden olmayacağını, Araç ruhsatını kaybetmeyeceğini, Araç içerisinde bulunan ve elektrikli araçların şarj edilmesi için şarj istasyonlarında kullanılacak [.] Kartını kaybetmeyeceğini ve/veya buna zarar vermeyeceğini, Araç penceresini açık veya kapıları kilitlenmemiş şekilde terk etmeyeceğini, ışıkların veya Araç’ın elektrik kullanan diğer donanımlarını açık bırakılarak akünün bitmesine sebebiyet vermeyeceğini, Araç’ı şarjsız bırakmayacağını veya şarj istasyonunda şarj eder durumunda bırakmayacağını, Araç’ı temizlik gerektirecek kir, koku veya içerisinde çöp ile bırakmayacağını, Araç’ta sigara içmeyeceğini, Araç’a uygun olmayan şekilde veya kapasitesinin üzerinde yolcu almayacağını, yükleme yapmayacağını veya yük taşımayacağını, Araç’ta bulunan Ridee marka yapıştırmalarını çıkarmayacağını, plakalıkta yer alan yazıları sökmeyeceğini ya da kapatmayacağını ve bu sıralananlar ile sınırlı olmamak üzere Araç’ı Kullanım Kılavuzu’nda anlatılandan farklı şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10. Yağmur, sis, kar, dolu, buzlanma, sıcaklık değişimi veya yıldırım düşmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın olumsuz hava koşullarının Araç’ın çalıştırılması ve/veya kullanılmasını tehlikeli hale getirip getirmediğini belirlemekten; Sürüş esnasında Kullanıcı’nın sürüş alışkanlığını ve fren mesafesini hava durumuna, görüş mesafesi, yokuş, engebeli zemin gibi çevresel faktörler ve trafik koşulları gibi dış faktörlere göre ayarlanmasından, güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanların kullanılmasından Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı; bu gibi faktörler hakkında ortalama bir sürücüden beklenebilecek yeterli önlemleri almamak ve/veya gereken dikkati göstermemek ve/veya öngörülebilir herhangi bir zarar tehlikesinin gerçekleşmesini önlemek için gerekli davranışlarda bulunmamak suretiyle Araç’ın kontrolden çıkması, Araç özelliklerinin azalması/etkisizleşmesi ve/veya fren mekanizmasının yeterli etkiyi sağlamaması hallerinde sorumluluğun yalnızca kendisinde olduğunu kabul eder. 

5.11. Kullanıcı,  İlgili Mevzuat’da belirlendiği haliyle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Araç ile yarış, müsabaka düzenleyemez ve/veya bunlara katılamaz; bir şey çekemez ve/veya itemez; Araç’ı ticari amaçla kullanamaz; ülke sınırları dışına çıkaramaz; alkol, uyuşturucu ve insan bilincine veya hareket kabiliyetine/reflekslerine doğrudan etki edecek herhangi bir maddenin etkisinde kullanamaz; sürücü belgesine sahip bir bireyden beklenmeyecek ölçüde tedbirsiz, ihmalkar ve normal olmayan şekilde kullanamaz; elektrikli araçlar için özel olarak dizayn edilmiş şarj istasyonları dışında şarj edemez; Araç’a römork ve/veya başka bir araç bağlayamaz; İlgili Mevzuat’a aykırılık teşkil edecek şekilde ve taşınması suç sayılan eşyaların veya kişilerin taşınması amacıyla ve/veya herhangi bir yasadışı amaçlı iş için kullanamaz. Aksine davranışlar sigorta kapsamı dışında olup Araç ve üçüncü kişiler nezdinde meydana gelecek her türlü zarardan Kullanıcı sorumludur ve her türlü hukuki ve cezai sorumluluk da Kullanıcı’ya aittir.

5.12. Kullanıcı Sürüş sırasında gerçekleşen herhangi bir kazaya, çarpışmaya, hasara, bireysel yaralanmaya, çalınan ya da kaybolan Araç’a ilişkin, yetkili mercilere gerekli başvuruları yapıp, ilgili tutanakları eksiksiz olarak tutup imzalı bir örneği ile birlikte Ridee’ye derhal bildirmekle yükümlüdür

5.13. Kullanıcı, Araç’ın Sürüş sırasında kaza nedeniyle hareket edemeyecek şekilde hasar görmesi halinde, bu durumu derhal Çağrı Merkezi üzerinden Ridee’ye bildireceğini ve Araç’ın yol yardım ekibi veya çekiciye teslim edilmesine kadar Araç’ın yanından ayrılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • ARAÇ’IN İADESİ

6.1. Kullanıcı, Araç’ı teslim aldığı şekilde özenle kullanarak Sürüş bitiminde veya Ridee’nin talebi halinde derhal iade etmekle yükümlüdür. 

6.2. Araç, Sürüş bitiminde, Ridee Hizmet Bölgesi içinde, diğer Kullanıcılar tarafından ulaşılabilecek, Araç açısından güvenli, fiziksel hasar riski oluşturmayan ve trafik kuralları dahilinde parka uygun bir yere park edilmeli ve kilitlenerek Sürüş sonlandırılmalıdır. Kullanıcı, Sürüş’ü sonlandırma ile ilgili herhangi bir sorun yaşaması halinde, bu durumu derhal Çağrı Merkezi üzerinden Ridee’ye bildirmelidir. Sürüş’ün gereği gibi sonlanmaması sebebiyle Ridee’nin uğrayabileceği zarar, Kullanıcı tarafından karşılanacaktır. 

6.3. Kullanıcı, Sürüş bitiminde kiralamayı sonlandırırken Araç’ın son konumunu gösterir açık adresi ve fotoğrafları Uygulama’ya yükleyecek ve Kullanıcı Gönderisi ile Sürüş’ü sona erdirecektir. Kullanıcı, söz konusu bilgi ve fotoğrafların net ve anlaşılır olmasından sorumlu olacaktır.

6.4. Araç, Sürüş bitiminde, umuma kapalı bir bölgeye, kilitli bir alana veya bunlar dışındaki herhangi bir özel alana park edilemez. Kullanıcı’nın, Araç’ı belirlenen kurallara aykırı olarak onaylanmamış bir özel mülke, kilitli bir alana veya bunlar dışındaki herhangi bir özel alana park etmesi halinde, Kullanıcı tarafından Sürüş, Uygulama üzerinden sonlandırılmış olsa dahi, Sürüş’e ait Hizmet Bedeli Kullanıcı’dan tahsil edilmeye devam edecektir. Öte yandan, Araç’ın tekrar diğer Kullanıcı’ların erişimine açık bir bölgeye alınması sürecinde ortaya çıkabilecek operasyon maliyeti ve Sözleşme dışı üçüncü kişilere ödenmek durumunda kalınacak ceza ve tazminat tutarları da Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

6.5. Azami Kullanım Süresi 24 (yirmi dört) saat olup Sürüş’ün sonlandırmasına kadar park etme, kilitleme gibi süreler bu sürenin hesabında dikkate alınır. Kullanıcı, Araç’ı daha sonra tekrar kiralayabilir. 

6.6. Sürüş’ün Sözleşme’de yer alan hüküm ve koşullara, Kurallar’a ve İlgili Mevzuat’a uygun sonlandırılmaması halinde, Araç iade alınmış sayılmaz ve Kullanıcı’nın gerçekleşecek hasarlardan ve zararlardan sorumluluğu devam eder.

6.7. (i) Sürüş’ün Azami Kullanım Süresi içinde tamamlanmaması, (ii) Araç’ın GPS ünitesinin devre dışı bırakılması, (iii) Sürüş sonunda Araç’ın geçerli bir alana iade edilmemesi ve makul çabalar gösterilmesine rağmen Ridee tarafından iade alınamaması, (iv) Sürüş’ün sona ermesi akabinde Araç’ın 30 (otuz) metreden fazla hareket etmesi ve Ridee tarafından bu hareketin başka bir Kullanıcı veya yetkili üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilmediğine yönelik makul şüpheye dayalı tespit yapılması veya (v) Araç’ın kaybolduğu yahut çalındığı hususunu ortaya koyan göstergelerin var olması durumunda Araç, kaybolmuş veya çalınmış olarak kabul edilebilecektir. Kullanıcı, Ridee tarafından yapılan değerlendirmeye göre olaylar ve koşulların aksini önermediği hallerde, kaybolan veya çalınan bir Araç’tan dolayı sorumluluğun kusuru ölçütünde Araç’ın son Kullanıcı’sına ait olacağını kabul eder. Bu durumda Ridee, Araç’ın piyasa değeri ve fiilen katlanılan hizmet maliyetleri de dahil olmak üzere uğradığı zararı Araç’ın son Kullanıcı’sından tazmin etme hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı, Sürüş detaylarının tespitinde Uygulama tarafından oluşturulan verilerin delil niteliğine sahip olacağını kabul eder.

6.8. Kullanıcı, Araç’ın çalınma, gasp edilme, kaybolma gibi Araç’a zarar verici hallerde söz konusu duruma ilişkin polis veya jandarmaya başvurarak hazırlanacak ilgili raporları 3 (üç) gün içerisinde temin etmekle yükümlüdür. Söz konusu raporların olay ve fiil tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde Kullanıcı’dan kaynaklanan bir sebepten ötürü alınmaması, gerekli başvuruların yapılmaması ve bu sebeple Araç bedelinin sigortadan karşılanamaması halinde Kullanıcı, olay tarihindeki kasko bedelinin tamamı, taşıt alım vergileri, noter masrafları ve benzeri masraf ve zararlar ile çalınan veya kaybolan Araç ile ilgili meydana gelen kullanım hatası, hasar ve kayıplar, iddia ve talepler, maliyet ve harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. 

6.9. Sürüş bitiminde veya bitiminden önce Araç’ın Ridee tarafından geri istenmesi halinde Kullanıcı, Araç’ı iade etmez ise güveni kötüye kullanma suçunu işlemiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • UYGULAMA’NIN KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR

7.1. Uygulama, Araçlar’ın Kullanıcılar tarafından paylaşımlı bir model ile kiralanmasını sağlayan bir teknoloji platformu olup, Ridee bu Hizmetler’i, Uygulama üzerinden, gerçek kişi kullanıcıların yakınlarında bulunan Araçlar’ı görmelerini ve belirli kurallar çerçevesinde kiralamalarına imkân sağlamak suretiyle sunmaktadır. 

7.2. Ridee, Uygulama’nın belirli bir yazılım ve cihazla çalışacağını garanti etmez. Uygulama’ya erişim ve Uygulama’nın kullanımı için gerekli yazılım ve cihazların temini ve güncellemelerinin sağlanması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

7.3. Hizmetler’i kullanmak için gerekli olan ağ erişimini sağlamaktan Kullanıcı sorumludur.

7.4. Kullanıcı, Uygulama’da sunulan herhangi bir Hizmet dolayısıyla Ridee’nin taşıyıcı olarak kabulü anlamına gelmeyeceğini kabul eder. Toplu taşıma araçları, taksiler ve yürüyüş yolları dahil olmak üzere, alternatif özel ve kamu ulaşım seçenekleri halka ve Kullanıcı’nın kendisine sunulmuştur. Ridee, Hizmetler’i yalnızca, Kullanıcılar’ın ulaşım ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamalarına yönelik bir alternatif olarak sunmaktadır.

7.5. Ridee’nin Hizmetler’in devamlılığa ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Ridee, herhangi bir zamanda, Uygulama’nın sağlıklı bir şekilde işlemesi için bakım ve güncellemeler yapabilir; Hizmetler’e erişimi kısmen veya tamamen sonlandırabilir, durdurabilir, engelleyebilir veya iptal edebilir.

7.6. Ridee, herhangi bir zamanda, Sürüş’e ilişkin rezervasyon süresini sınırlandırma veya rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda, Uygulama içerisinde rezervasyon işlemi öncesinde Kullanıcı’ya bilgilendirme yapılacaktır. Rezervasyonun Ridee tarafından operasyonel nedenlerle iptal edilmesi halinde Kullanıcı’ya herhangi bir Hizmet Bedeli yansıtılmayacaktır. Rezervasyonun Ridee tarafından belirlenmiş olan rezervasyon süresi limit aşımı nedeniyle iptal edilmesi halinde Kullanıcı’dan o ana kadar işlemiş olan Hizmet Bedeli tahsil edilecektir. Rezervasyonun Kullanıcı tarafından herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde ise Kullanıcı’dan, iptal anına kadar doğmuş olan Hizmet Bedeli tahsil edilecektir. 

7.7. Ridee’nin ispatlanabilir ağır kusurundan kaynaklanmadığı sürece Kullanıcı’nın Uygulama üzerinde yaptığı işlemler veya yararlandığı Hizmetler nedeniyle meydana gelen kayıp veya zararlardan Ridee sorumlu tutulamaz.

 • ÜCRETLENDİRME

8.1. Kullanıcı, Uygulama Giriş Ücreti olarak Web Sitesi’nde bildirilen ve zaman içinde Ridee tarafından başkaca bir bildirim yapılmaksızın güncellenebilecek tutarı ödemeyi kabul eder. Uygulama Giriş Ücreti, üyelik başvurusunun Ridee tarafından kabul edilmesini takiben Kullanıcı’nın Uygulama’da kullanacağı Kayıtlı Ödeme Aracı’ndan Kullanıcı’nın ek onayına gerek olmaksızın tahsil edilecektir. Kullanıcı’nın, üyeliği herhangi bir sebeple iptal edilmiş, feshedilmiş ve/veya sonlandırılmışsa Kullanıcı’nın tekrar üye olmak istemesi halinde Uygulama Giriş Ücreti yeniden tahsil edilecektir. Kullanıcı’nın üyeliğe kabulü tamamlandıktan sonra Uygulama Giriş Ücreti hiçbir şekilde Kullanıcı’ya iade edilmez. 

8.2. Kullanıcı, Uygulama, Web Sitesi veya diğer herhangi bir kanal üzerinden verilen rezervasyon yapma, rezervasyon değişikliği, rezervasyon iptali gibi durumlarda her biri için işlem başına Web Sitesi’nde bildirilen ve zaman içinde Ridee tarafından başkaca bir bildirim yapılmaksızın güncellenebilecek olan Rezervasyon İşlem Ücreti ödemeyi kabul eder. 

8.3. Tarife’deki Hizmet Bedelleri Araç modelleri, lokasyon, gün ve saate göre değişiklik gösterebilecektir. Kullanıcı, Araç’ı her bir Sürüş için Web Sitesi’nde ve/veya Uygulama’da açıklanan Tarife’deki bedeller çerçevesinde kullanabilir. Her durumda, ücretler ve diğer harcamalar yürürlükteki vergilere ve diğer yerel ücretlendirmelere tabi olup tüm tutar Ridee tarafından tahsil edilecektir. 

8.4. Sürüş sonunda Tarife’ye göre hesaplanan toplam Hizmet Bedeli, Sözleşme’ye taraf olmayan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından lisanslı kuruluşlar tarafından ve onlar aracılığı ile Kayıtlı Ödeme Aracı’ndan tahsil edilmektedir. Kullanıcı’nın Hizmetler’den faydalanabilmesi için Uygulama’da kabul edilen en az bir adet Kayıtlı Ödeme Aracı kullanması gerekmektedir. Ridee, güvenlik, doğrulama ve benzeri sebepler ile Sürüş başlamadan önce belirlenen ve Kullanıcı’nın Uygulama’dan görebileceği şekilde Kullanıcı’ya bildirilen tutarlar için tahsilat/blokaj işlemi gerçekleştirebilecektir. Ödemenin Kullanıcı tarafından Uygulama’da kullanılan Kayıtlı Ödeme Aracı’ndan kaynaklanan herhangi bir sorundan ya da bakiye yetersizliği sebebiyle yapılamaması halinde, Kullanıcı Kayıtlı Ödeme Aracı’nı güncellenmekle yükümlüdür. 

8.5. Kabul edilmeyen ödeme yöntemlerinin kullanılması veya kullanılmaya çalışılan Kayıtlı Ödeme Aracı’na ilişkin bilgilerin hatalı veya eksik olması veya dolandırıcılık şüphesinin oluşması başta olmak üzere herhangi bir nedenle Ridee, bilgi verme yükümlülüğü olmaksızın Sözleşme’yi feshetme, Kullanıcı Hesabı’nı askıya alma, iptal etme veya Kullanıcı’nın Hizmetler’den yararlanmasını durdurma hakkına sahiptir.

8.6. Kullanıcı, Sürüş süresince, faiz ve ferileri de dahil olmak üzere, tüm paralı otoyol ve köprü geçiş ücretleri, HGS ücretleri, trafik cezaları, Hasar Yönetim Bedeli, uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan cezai koşul dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sürüş’ten kaynaklanan her türlü tutardan Kullanıcı sorumlu olacaktır. Bu tutarlar, Sürüş süresi içerisinde veya sonrasında, herhangi bir bildirim veya izne gerek olmaksızın Kayıtlı Ödeme Aracı’ndan tahsil edilecektir. Ceza makbuzlarının tutanağa bağlı olmaksızın yalnızca Araç plakası üzerinden düzenlenmesi halinde de bu tutardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

8.7. Kullanıcı, Sürüş süresince tahakkuk eden tüm paralı otoyol ve köprü geçiş ücretleri, HGS ücretleri, trafik cezaları gibi tutarlara itiraz edilmesini talep edemez, Ridee tarafından bu tutarlara itiraz edilmemesi sebebiyle ilgili tutarları ödemekten kaçınamaz.

8.8. Ridee, her rezervasyon için Kullanıcı’nın Uygulama’da kullanacağı Kayıtlı Ödeme Aracı’ndan Web Sitesi’nde bildirilen ve zaman içinde Ridee tarafından başkaca bir bildirim yapılmaksızın güncellenebilecek asgari [.] tutarın Güvence Bedeli’ni tüm paralı otoyol ve köprü geçiş ücretleri, HGS ücreti, trafik cezaları, Hasar Yönetim Bedeli de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Ridee’nin Kullanıcı’ya karşı sahip olduğu veya sahip olabileceği alacakları için bloke etme hakkına sahiptir. Sürüş sonunda, Kullanıcı’nın Sürüş’e ilişkin Hizmet Bedeli dahil tüm borçlarının, Uygulama’da kullandığı Kayıtlı Ödeme Aracı’ndan tahsil edilmesinden sonra blokeli tutar Kullanıcı’nın Uygulama’da kullandığı Kayıtlı Ödeme Aracı’na iade edilir. 

8.9. Sürüş’e ilişkin herhangi bir paralı otoyol ve köprü geçiş ücreti, HGS ücreti, trafik cezası ve/veya Hasar Yönetim Bedeli’nin Ridee tarafından ödendiği hallerde, Ridee, tüm bu tutarları, herhangi bir bildirim ve izne gerek olmaksızn,  Kayıtlı Ödeme Aracı’ndan tahsil edecek veya Güvence Bedeli’nden ilgili tutarların Kayıtlı Ödeme Aracı’ndan tahsil edilememesi halinde ise bu tutarlar ilk talepte, nakten ve defaten Kullanıcı tarafından ödemecektir. 

8.10. Ridee’nin sunduğu Hizmetler’de aksaklık yaşanmaması ve müşteri deneyiminin geliştirilmesi, Kullanıcı açısından Uygulama’da kullandığı Kayıtlı Ödeme Aracı bilgilerinin çalınması, kaybolması, ve amaç dışında kullanımını engellemek için sanal POS entegrasyonu ile [.] üzerinden kart saklama hizmeti alınmakta olup, tüm kart bilgileri bu işbirliği çerçevesince güvenli olarak saklanmaktadır.

8.11. Ridee, Kullanıcı’nın Uygulama’da kullandığı Kayıtlı Ödeme Aracı’ndan tek başına mail order ile ücret tahsil etmeye yetkilidir. Bu ücret, Kullanıcı’nın Sürüş içerisindeki Hizmetler’den yararlanması ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek Uygulama Giriş Ücreti, Rezervasyon İşlem Ücreti, Hizmet Bedeli, tüm paralı otoyol ve köprü geçiş ücretleri, HGS ücretleri, trafik cezaları, diğer idari para cezaları, Hasar Yönetim Bedeli, operasyon giderleri, uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan cezai koşul, üçüncü kişilere verilen maddi ve manevi zararlardan kaynaklanan tazminat bedelleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Ridee tarafından tahsil edilebileceği belirtilen diğer tüm bedelleri kapsar. 

8.12. Ridee tanıtım, reklam, broşür gibi metinlerde yer alan her türlü Bonus, fırsat ve kampanyalarda ve bunların fiyatlarında değişiklik yapma ve/veya bunları iptal etme hakkını saklı tutar. Bonuslar, tüm Kullanıcılar’a yönelik teklif ya da Kullanıcı özelinde sunulabilen bireysel tekliflerdir ve yalnızca Uygulama üzerinden kullanılabilir. Bonuslar; (i) planlanan amaçlarla yasalara uygun kullanılmalıdır, (ii) Ridee tarafından açıkça belirtilmedikçe kopyalanamaz, satılamaz, herhangi bir şekilde devredilemez, kamuya açık hale getirilemez, (iii) Ridee’nin her bir Bonus belirlediği koşullara uygun olarak kullanılabilir, (iv) nakit yerine geçmez, (v) yalnızca bir Kullanıcı ve/veya Kullanıcı Hesabı ile sınırlıdır ve başka Bonus, fırsat ve kampanyalarla birleştirilemez. Tüm Bonuslar’ın bir geçerlilik süresi vardır ve süresi dolan Bonuslar Ridee tarafından iptal edilir.

 • SİGORTA

9.1. Sözleşme kapsamında kiralanan Araçlar’ın Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Trafik Sigortası ile belirlenecek limit ve teminatlarla İhtiyari Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza ve Kasko Sigortası Ridee tarafından yaptırılacaktır.

9.2. Sigortaya konu durumlarda, Kullanıcı, Ridee’nin veya yetkilendirdiği sigortacılarına hemen haber vermek veya yönlendirmelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. 

9.3. Kullanıcı, Sürüş sırasında Araç’ın kazaya karışması halinde Hasar Yönetim Bedeli’ni hasar yönetim işlemleri kapsamında ödemekle yükümlüdür. Bu tutar, herhangi bir bildirim veya izne gerek olmaksızın öncelikle Güvence Bedeli’nden veya Kayıtlı Ödeme Aracı’ndan tahsil edilecektir.

9.4. Kullanıcı, sigorta limit ve teminatı kapsamı dışında kalan hallerde, sürücüye, diğer motorlu araçlara, üçüncü şahıslara karşı doğması muhtemel maddi ve manevi, doğrudan veya dolaylı her türlü zarardan sorumlu olacaktır. Bu zararın Ridee tarafından tazmin edilmesi halinde, Kullanıcı, ödenen tazminat tutarını, ödeme tarihinden itibaren TCMB tarafından belirlenen en yüksek avans faizi oranında işleyecek faiz ile birlikte ilk talepte, nakten ve defaten Ridee’ye ödenecektir.

9.5. Ayrıca Ridee, gerekli hallerde, Kullanıcı’dan, Araç’ın uğradığı değer kaybı ile kazanç kaybını tazmin etmesini isteyebilecektir. Bu durumda, Kullanıcı, Ridee tarafından bildirilen Araç bedelini aşmayacak değer kaybı ile kazanç kaybı bedeline de itiraz etmeyeceğini, Ridee’nin bu yönden de herhangi bir resmi merci veya makamdan belge alma, mahkemeden tespit yaptırma zorunluluğunun bulunmadığını gayrikabili rücu kabul ve beyan eder. 

9.6. Aşağıda sıralanan sigorta kapsamı dışında meydana gelebilecek her türlü hasar ve zarardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olup bunlardan kaynaklanan hasar ve zarara ilişkin Ridee’nin herhangi bir ödeme yapması halinde Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır: 

9.6.1. Araç’ın, Sözleşme’de yer alan hüküm ve koşullar ile Kurallar’a, Kullanım Kılavuzu’na ve Araç kullanımını ilgilendiren İlgili Mevzuat ve kurallara uygun olmayan şekilde kullanılması, 

9.6.2. Yasal hız sınırlarının aşılması sonucunda herhangi bir kaza meydana gelmesi,

9.6.3. Kullanıcı’nın herhangi bir kazada kusurlu bulunması ve bu durumun resmi raporlarda belirtilmesi, 

9.6.4. Alkollü araç kullanımı, 

9.6.5. Tekerlek hasarları ve cam hasarları,

9.6.6. Araç’ın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla taşıma yapılması, 

9.6.7. Araç uyarı göstergelerinin uyarısına rağmen gerekli önlemlerin alınmayarak Araç’ın hareket halinde tutulması, 

9.6.8. Sigorta poliçesinde sigorta kapsamı dışında olduğu belirtilen diğer haller ile

9.6.9. Sürüş içerisinde Araç’da veya üçüncü kişilerde meydana gelen zararlar nedeniyle sigorta limitlerini aşan zararlar.

9.3. Kullanıcı, Araç’ın Sürüş süresince herhangi bir nedenle pert olması halinde Kullanıcı, Araç’ın proforma fatura bedeli (sıfır anındaki değeri) üzerinden, sigorta şirketinin ödemediği kısım için, Ridee’ye hasarı peşinen ve nakden ödemekle yükümlüdür.

10. MÜLKİYET VE FİKRİ MÜLKİYET HAKKI 

10.1. Kullanıcı Araç’ın ve Araç’a bağlı bulunan herhangi bir ekipmanın her daim Ridee’nin münhasır mülkiyetinde olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı, Araçlar’dan birini, bunların herhangi bir parçasını veya diğer Ridee ekipmanını, Araç üzerindeki herhangi bir çıkartmayı hiçbir şekilde sökmeyeceğini, bunlar üzerine herhangi ibare yazmayacağını veya bunları başka bir şekilde değiştirmeyeceğini veya tahrif etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.2. Üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe Ridee, bu Sözleşme kapsamında verilen Hizmetler’e veya Uygulama’ya ilişkin Fikri Mülkiyet Hakları’nın sahibidir. Kullanıcı hiçbir şekilde Fikri Mülkiyet Hakları üzerinde bir hak iddia edemeyeceği gibi Fikri Mülkiyet Hakları’nın kopyalanmasına, çoğaltılmasına, yayılmasına, tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına ve herhangi bir şekildeki ihlaline sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınacağını; Fikri Mülkiyet Hakları ile Hizmetler’e bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama, herhangi bir parçasını eşleştirme, dağıtma, lisans verme, kiralama, satma, yeniden satma, devretme, kamuya açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama, Hizmetler’in veya Uygulama’nın çalışmasına ya da işlevine aşırı derece yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program veya uygulama veya kod kullanma veya Uygulama’ya veya ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma girişimi dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın diğer şekillerde Uygulama’yı, Hizmetler’i veya Fikri Mülkiyet Haklarını kötüye kullanmayacağını açıkça beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Kullanıcı, Ridee’nin uğrayacağı her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan sorumlu olacaktır.

10.3. Kullanıcı, Ridee’nin açık yazılı izni olmaksızın Araçlar’dan birini veya diğer Ridee ekipmanını veya Fikri Mülkiyet Hakları’nı herhangi bir reklam veya diğer ticari amaçla kullanamaz.

11. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

11.1. Ridee, Kanun ve Yönetmelik hükümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşme’deki koşullar ile Hizmetler’in sunulmasının temini amacıyla Kullanıcı Kişisel Verileri’ni toplamakta, işlemekte ve kullanmaktadır.  Kullanıcılar, Kişisel Verileri’nin işlenme amaçları ve hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye Web Sitesi’nde yer alan Ridee Müşteri Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nden, Gizlilik Politikası’ndan ve Kurallar’dan ulaşabilir. Kişisel Veriler’e yönelik olan düzenlemeler, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. 

11.2. Ridee, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Veriler’in korunması ile ilgili ikincil mevzuata ve bununla sınırlı olmamak üzere kanunlar ve Türkiye'deki diğer yürürlükteki İlgili Mevzuat’a (Bundan sonra hepsi birlikte “KVKK” olarak anılacaktır.) uygun davranacağını, Kişisel Veriler’i sadece Sözleşme amacına uygun olarak işleyeceğini, söz konusu Kişisel Veriler’in hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere erişilmesini önleyeceğini, Kişisel Veriler’in saklanması ve imha edilmesi hakkında uyulması gereken esaslar uyarınca hareket edeceğini, Kişisel Veriler’in muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını ve öğrendiği Kişisel Verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak üçüncü kişilere açıklamayacağını ve işleme amacı dışında kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

11.3. Ridee tarafından toplanan ve/veya işlenen Kullanıcı Kişisel Verileri, Hizmetler’in daha etkin kullanılabilmesini sağlamak ve  Ridee’nin reklam, sponsorluk, yetkili pazarlama gibi üçüncü kişiler ile çeşitli işbirlikliklerini gerçekleştirmek amacıyla (i) bilmesi gereken Ridee ortakları, iş ortakları, yatırımcıları, yöneticileri, denetçileri, danışmanları, ve çalışanları, (ii) Ridee’ye telekomünikasyon, bilgi teknolojisi, bordro gibi idari, mali, araştırma gibi operasyonlar sunan üçüncü kişiler dahil üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, (iii) Ridee  ile işbirliği içinde olup olmadığına bakılmaksızın, mal ve hizmet sağlayan veya yarışmalara, diğer promosyon tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine sponsor olan üçüncü kişiler, (iv) bilmesi gereken sigorta şirketleri, kredi sağlayıcılar, finansal kuruluşlar, avukatlar gibi profesyonel hizmet sağlayıcılar, (v) devlet kamu kurum ve kuruluşları veya kolluk kuvvetleri ile (vi) Kullanıcı’nın Kişisel Veriler’inin paylaşılmasına geçerli şekilde rıza gösterdiği üçüncü kişilere KVKK hüküm ve koşullarına uygun olarak Ridee tarafından ifşa edilebilecektir.

11.4. Ridee, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamuya açıklanmasını veya yetkisiz Kullanıcı’yı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt eder.

11.5. Ridee, Kullanıcılar’ı üçüncü kişilerin sitelerine yönlendirebilecektir. Ridee’nin bu tür üçüncü taraf sitelerinin veri toplama, işleme, aktarma ya da bu sitelerin içeriğiyle ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı daha fazla bilgi için bu bağlantı [.] aracılığıyla, erişilen söz konusu üçüncü kişilerin politika ve gizlilik uygulamalarını inceleyebilir.

12. SÖZLEŞME’NİN FESHİ VE ZARARIN TAZMİNİ

12.1. Kullanıcı, Sözleşme’de yer alan hüküm ve koşullar ile Kurallar’a, Kullanım Kılavuzu’na ve İlgili Mevzuat’a uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından anılan hüküm ve koşullardan herhangi birinin veya birkaçının, kısmen veya tamamen ihlal edilmesi halinde, Ridee, Sözleşme’yi herhangi bir ek bildirime gerek olmaksızın derhal feshedebilir, Kullanıcı Hesabı’nı askıya alabilir, iptal edebilir veya Kullanıcı’nın Hizmetler’den yararlanmasını durdurabilir.

12.2. Kullanıcı tarafından, Sözleşme, Kurallar, Kullanım Kılavuzu veya İlgili Mevzuat’da yer alan herhangi bir hükmün veya birkaçının kısmen veya tamamen ihlal edilmesi sebebiyle Ridee’nin zarara uğraması halinde, temizlik, tamirat, parça değişikliği, işçilik ve yönetim giderleri, yol ve geçiş ücretleri, Araç bedeli, değer ve kazanç kaybı, ihlal sebebiyle mahrum kalınan her türlü bedel, mahkeme kararına istinaden veya haricen anlaşma suretiyle üçüncü kişilere ödenen tazminatlar, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri dahil da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Ridee’nin uğradığı maddi veya manevi, doğrudan veya dolaylı her nevi zarar, ilk talepte, nakden ve defaten Kullanıcı tarafından tazmin edilecektir.

13. MÜCBİR SEBEP

13.1. Bu Sözleşme kapsamında mücbir sebep; doğal afet, isyan, salgın, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, ülke geneli internet kesintisi, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili Taraf’ın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Taraflar’ın bu Sözleşme’den doğan edimlerinin “mücbir sebep” nedeniyle hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan hiçbir Taraf sorumlu olmayacaktır.

14. UYGULANACAK HUKUK VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına tabidir ve bu Yasalar uyarınca yorumlanır. Bu Sözleşme’den doğan veya bu Sözleşme ile bağlantılı bütün uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

15. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, bu Sözleşme’den doğabilecek veya bu Sözleşme ile bağlantılı ihtilaflarda Ridee’nin kendi sistemlerinde, veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. MUHTELİF HÜKÜMLER

16.1. Ridee, aşağıda belirtilen adreste yerleşik Ridee Yüksek Teknoloji Anonim Şirketi tarafından yürütülen bir uygulama olup herhangi başka bir şirketin Türkiye temsilcisi, şubesi veya iletişim ofisi değildir. 

16.2. Ridee, genel bir kural olarak, Ridee tarafından resmi bir açıklama yapılmadan herhangi bir kampanyaya veya promosyona katılmaz. Kullanıcı, Ridee ile ilgili tanıtım veya pazarlama materyalleri de dahil olmak üzere herhangi bir mecrada herhangi bir beyanı, yazılı basın yayınını, kamu duyurusunu ve kamu açıklamasını Ridee’nin önceden yazılı onayını almadan yayımlayamaz ve/veya açıklayamaz.

16.3. Kullanıcı, Uygulama’da kayıtlı güncel e-posta adresini, mobil telefonunu, tercih ettiği iletişim adreslerini, posta adreslerini ve diğer hesap bilgilerini iletmek ve güncel tutmakla yükümlüdür. Aksi halde, Ridee Kullanıcı’nın Uygulama’da kayıtlı güncel e-posta adresine, mobil telefonuna, tercih ettiği iletişim adreslerine, posta adreslerine gönderdiği bildirimlerin Kullanıcı’ya ulaşmamasından sorumlu değildir. 

16.4. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün İlgili Mevzuat uyarınca herhangi bir açıdan hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olması veya hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, sözü geçen hüküm işbu Sözleşme’den çıkartılmış sayılacaktır. Bu durumda Sözleşme’nin tüm diğer hükümleri aynen geçerli kalmaya devam edecektir. 

16.5. Ridee’nin Sözleşme’nin hükümlerini veya haklarını ya da yasal haklarını herhangi bir zamanda yerine getirememesi, ihmali ya da kullanmada gecikmesi, Ridee’nin Sözleşme kapsamındaki haklarından feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacak ve hiçbir şekilde Sözleşme’nin tamamının ya da bir kısmının geçerliliğini veya Ridee’nin müteakip işlem yapma hakkını etkilemeyecektir. Ridee’nin bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı veya yasal hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, Ridee’nin bu Sözleşme kapsamında olan veya kanunen icra hakkına sahip olduğu başka bir hakkı veya yasal hakkı kullanmasını engellemeyecektir.

17. YÜRÜRLÜK

17 (on yedi) maddeden ibaret bu Sözleşme, Ridee ile Kullanıcı arasında; Kullanıcı tarafından Uygulama’da yer alan bilgi alanlarının doldurması üzerine “Üyeliğimi Başlat” sekmesinin onaylanması neticesinde elektronik ortamda akdedilmiştir. 

Ticaret Unvanı

Ridee Yüksek Anonim Şirketi

Ticaret Sicil No

371795-5

Vergi Dairesi ve Vergi No

Kağıthane Vergi Dairesi / 5901160923

Mersis No

0735189532400001

Adres

Merkez Mah. Firuze Sok. S Ofis Sitesi S Ofis Blok No: 5 İç Kapı No: 72 Kağıthane / İstanbul

KEP Adresi

[.]

Web Sitesi

[.]